Public announcement regarding COVID-19

PUBLIEKE BEKENDMAKING

 

 

Gelet op het gestage herstel van de Arubaanse economie, de positieve vooruitzichten vooral voor wat betreft het toerisme en het feit dat de monetaire en deviezentechnische parameters zich op een acceptabel niveau bevinden, heeft de Centrale Bank van Aruba (CBA) besloten om geleidelijk de in het kader van de negatieve economische effecten ten gevolge van COVID-19 pandemie genomen deviezenrestricties te versoepelen. 

 

Hierdoor is het per 1 juni 2021 weer toegestaan om betalingen te verrichten aan niet-ingezetenen in het kader van:

 

uitstaande management fees aan niet-ingezetene moeder-, dochter- of zustermaatschappijen (dit geldt zowel voor particuliere bedrijven als voor onder toezichtstaande financiële instellingen);

uitkeringen van erfenissen;

gekochte onroerende zaken;

schenkingen en donaties.

 

Voorts is het per 1 juni 2021 toegestaan dat ingezetene/natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 1, sub a, van de Landsverordening deviezenverkeer, overmakingen naar eigen buitenlandse bankrekeningen kunnen verrichten tot een maximumbedrag van Afl. 50.000 per kalenderjaar.

 

Tot slot is het de onder toezicht van de CBA staande ondernemingspensioenfondsen en verzekeraars vanaf 1 juni 2021 toegestaan om:

 

beleggingen in het buitenland te verrichten tot een maximumbedrag van Afl. 5 miljoen per kalenderjaar; 

de lokale bankrekening te gebruiken voor het verrichten van betalingen aan het buitenland, waaronder het verrichten van uitkeringen aan verzekerden en pensioengerechtigden in het buitenland en het betalen van herverzekeringspremies. 

 

De overige deviezenrestricties zoals vermeld in de Publieke Bekendmakingen van 17 en 27 maart 2020 blijven vooralsnog onverkort van kracht.

 

De CBA zal de deviezenvoorraad nauwlettend blijven monitoren. Indien deze in komende maanden binnen acceptabele bandbreedtes blijft, zal de CBA verdere versoepelingen  overwegen. 

 

 

Aruba, 31 mei 2021

 

Persbericht 1e De-escalatie per 1 juni 2021 (in PDF)